Ipari létesítmények használt alkatrészei és gépei egy helyen.

A www.iparipiac.hu hirdetési feltételei

I. Bevezető rendelkezések

 1. A www.iparipiac.hu portál ezen hirdetési feltételei (a továbbiakban csak "Feltételek") a szolgáltató és a felhasználó jogait és kötelezettségeit írja le a www.iparipiac.hu portál által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során.
 2. A www.iparipiac.hu portál működtetője és szolgáltatója a BB MACHINE SERVICES s.r.o. /kft/, melynek székhelye Sobieskeho 609/5, 943 01 ©túrovo/Párkány, cégregisztrációs adatok: Nytitrai Kerületi Cégbíróság, KFT részleg, iktatási szám: 40789/N, ID: 50 316 575 (a továbbiakban csak "Szolgáltató"). Kapcsolatfelvétel: Tel.: 0036705097182, e-mail: bangobela76@gmail.com.
 3. Szolgáltatások alatt, legfőképpen az olyan online hirdetési szolgáltatások értendők, amelyek segítségével a Szolgáltató a Felhasználók árukínálatát és egyéb aktuális szolgáltatásait (a továbbiakban csak Szolgáltatás) közvetíti a felhasználók között.
 4. A Weboldal Felhasználójának számít minden jogi személy, amely a Portálra lép és használja annak szolgáltatásait (a továbbiakban csak " Felhasználó" vagy "Felhasználók").
 5. Az alábbiakban leírt feltételek és azokkal összefüggő szolgáltatásokat a következő államhatósági szerv ellenőrzi: Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző Hivatal Nyitra megyei Kirendeltsége, székhelye: Staničná 9, P.O.Box 49A, 950 50 Nitra 1, tel.: 0377720216, fax: 037 7720024 (a továbbiakban csak "SZKEH").

II. Alapvető felhasználási feltételek

 1. A Szolgáltató közvetítő szerepet tölt be a kínálati és keresleti oldal között. A Szolgáltató az általa bebiztosított megfelelő technológiai háttér és a kommunikációs eszközök segítségével közvetítői szerepet tölt be a Felhasználók és a vásárlók közötti, a Felhasználók által eladásra kínált különböző termékek adásvételének lebonyolítása során. Az üzlet megkötésével a konkrét Felhasználó és vásárló közötti adásvételi szerződés jön létre, amelynek tartalmáért és az abban foglaltak végrehajtásáért, valamint annak esetleges megreklamálásáért kizárólag a konkrét Felhasználó tartozik jogi felelőséggel.  
 2. A Szolgáltató tehát semmilyen jogi felelőséggel nem bír a hirdetés tartalmát, akárcsak az egyes Felhasználók közötti adásvételi szerződéskből adódó kötelezettségvállalásokat illetően sem.
 3. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal által felhasznált szolgáltatásokkal kapcsolatban kifejezi véleményét, javaslatokat és megjegyzéseket tesz, valamint közzé tesz, szövegeket, képeket, videofelvételeket vagy egyéb bejegyzéseket (a továbbiakban csak "Bejegyzések") elektronikus úton, postán vagy bármilyen egyéb módon, az ilyen tevékenységével kapcsolatban a Szolgáltatót a következő jogosulságokkal jogosítja fel, még abban az esetben is, ha ezek a fentebb említett tevékenységek törvény által védett (copyright) egyéni alkotásnak bizonyulnak a. 185/2015 számú Alkotóvédelmi törvény értelmében (a továbbiakban csak "Alkotóvédelmi törvény"): felhasználhatja, kiegészítheti, lemásolhatja, forgalmazhatja, átadhatja harmadik személynek, nyilvánosan kiállíthatja és végrehajthatja, reprodukálhatja, publikálhatja, al-licenszi eljárás alá vetheti, bármilyen kommunikációs eszközzel prezentálhatja, felhasználásával más alkotásokat hozhat létre, a Bejegyzésekkel kacsolatban korábban meghatározott jogköröket végrehajthatja és az ezekből adódó al-licenszi jogosultságokat szabadon eladhatja harmadik személynek. A Bejegyzések átadásából kifolyólag a Szolgáltató a továbbiakban nem köteles ezeket nyilvánosságra hozni, saját megítélése szerint bármikor kitörölheti a web oldalakról, kivéve ha nem a Weboldal által kínált fizetett szolgáltatásról van szó. A Bejegyzésekből adódó Szolgáltatói feljogosítás okán a Felhasználót semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti meg.  
 4. A Weboldal Szolgáltatásai a Felhasználók részére ingyenesek tekintet nélkül az aktív hirdetők számára.
 5. A Weboldal Szolgáltatásai a Felhasználók részére ingyenesek tekintet nélkül az aktív hirdetők számára. A hirdetett termék annak fotójával és leírásával együtt jól látható a Weboldalon a Weboldal látogatói számára (a nem regisztrált látogatók számára is). Az Eladó személyes adatai az elérhetőségeivel együtt kizárólag a regisztrált vásárlók- felhasználók számára hozzáférhetőek.
 6. A Weboldal Szolgáltatásai a felhasználók-vásárlók részére 200,- EUR ÁFA nélküli ( azaz kétszáz euro), regisztrációs illeték ellenében vehetők igénybe, ez a regisztráció a regisztráció napjától számított 30 napig érvényes. Az említett regisztráció után a Felhasználó-vásárló a Weboldalon a hirdetők valamennyi adatához hozzéférhet a regisztrációs illeték befizetésétől számított 30 napon keresztül. A regisztrációs illetéket erre a számlára kell befizetni: IBAN: SK20 7500 0000 0040 2319 9719, SWIFT: CEKOSKBX. A regisztráció dátumának az az időpont számít, amikor a regisztrációs illeték megjelent a Szolgáltató bankszámláján.

III. A személyes adatok védelme

 1. A Szolgáltató nem használja fel a Felhasználó személyes adatait. Felhasználó kizárólag csak jogi személy lehet. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jogi szmélyre vonatkozó adatait közölheti csak, úgy mint a jogi személy neve, székhelye, e-mail címe, telefonszáma.
 2. A Szolgáltatóra nem vonatkoznak sem az állami, sem az európai jogi előírások a személyes adatok védelmét illetően (GDPR).

IV. A Felhasználó Regisztrációja

 1. A Weboldal szolgáltatásainak felhasználása regisztrációhoz kötött. A Regisztráció feljgosítja a Felhasználót - eladót hirdetések közlésére beleértve a cég elérhetőségeit is. A Regisztráció a Felhasználó-vevő részére 30 napon át hozzáférhetővé teszi az eladók adatait, elérhetőségeit.
 2. A nem regisztrált felhasználók kikereshetik az egyes kategóriák szerinti hirdetéseket s azok leírásait is, ám a hirdetőkkel kapcsolatos információkhoz nem férhetnek hozzá.  
 3. A Felhasználó a regisztrációval beleegyezik, hogy a www.iparipiac.hu portál a hirdetéseiben közölje a vele kapcsolatos legfontosabb adatokat. (a cég neve, székhelye, elérhetőségei, email, telefonszám).
 4. A Felhasználó felelősséggel tartozik a bejelentkezési és regisztrációs adatainak biztonságos megőrzését illetően. A Felhasználó felelős a saját felhasználói fiókját érintő valamennyi tevékenységéért.
 5. A Felhasználó köteles haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval amennyiben észleli, hogy a felhasználói fiókját és adatait illetéktelenül használták.  

V. A Hirdető adatainak módosítása

 1. A Felhasználó elkötelezi magát, hogy a Weboldal szolgáltatásianak igénybe vétele során elérhetőségei és egyéb adatai valósak és időszerűek lesznek, ellenkező esetben a Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a Felhasználó ajánlatát kitörölheti anélkül, hogy ezt közölné a Felhasználóval.  
 2. Nem valós adatok közlése esetén a Felhasználói fiókot felfüggesztheti vagy teljesen megszüntetheti a Szolgáltató.  
 3. Amennyiben a www.iparipiac.hu portál felhasználói adatbázisában feltüntetett adatok módosulnak, azok bármikor megváltoztathatóak a felhasználói menü vonatkozó részlegében.

VI. Felhasználói magatartás

 1. A Felhasználó felel az általa közétett hirdetés tartalmáért, annak szövegéért, fotóiért. A Felhasználó az ajánlat közzétetelekor köteles betartani a Szlovák Köztársásg idevonatkozó rendelkezéseit, leginkább az alábbiakat: 
  1. Csak olyan termékek eladását hirdetheti, amelyek forgalmazása a Szlovák Köztársaság területén engedélyezettek, s amelyek megszerzése az SZK törvényeinek megfelelően történt meg, s amelyekhez a Felhasználó jogviszonya törvényes (beleértve az alkotóvédelmi törvényt is), 
  2. Kínálatának tartalmát köteles oly módon igazítani, hogy az ne sértse más Felhasználók jogait, jó hírnevét, nemzeti, etnikai vagy vallási hovatartozását, és összhangban legyen az SZK államnyelvről szóló törvényének idevonatkozó rendelkezéseivel.  
  3. Nem közölhet valótlan, nem dokumentált, hiányos, pontatlan, nem egyértelmű vagy félreérthető adatokat és nem hallgathat el semmilyen adatot a hirdetett termékek tulajdonságairól és azok szállítási feltételeiről.
  4. Saját termékkínálatban nem kínálhat semmilyen más terméket vagy szolgáltatást, amelyek nem állnak konkrét összefüggésben a kínált saját termékekkel.  
  5. Nem közölheti többször egymás után ugyanazt a kínálatot, amennyiben az eredeti kínálata még érvényben van.  
  6. Minden esetben csakis konkrét terméket hirdethet, nem pedig saját vállakozási tevékenységét és azok céljait, kivéve fizetett reklám hirdetések vagy banner reklámok esetében.
 2. A Szolgáltató jogosult figyelmeztetés nélkül kitörölni azon hirdetésket, amelyet a Felhasználó több felhasználói fiókon keresztül közöl.
 3. A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Weboldalon folytatott tevékenysége és az általa közölt hirdetések összhangban lesznek a megszabott Feltételekkel.
 4. A Felhasználó felelős azon törvényi kötelezettségvállalásait betartani, amelyek a Weboldalon keresztül történő adásvételekből vonatkoznak rá, leginkább a vállalkozói működési engedély megszerzése esetében, ha és amennyiben ez szükséges, továbbá a könyvvitelre, az adóbevallásra, a kötelező illetékekre, fogyasztóvédelmi előírásokra, reklámokra és egyéb szabályokra való tekintettel. A Szolgáltató nem léphet fel a reklámozott termékek értekesítőjeként sem forgalamzójaként.  
 5. A Felhasználó köteles ügyelni arra, hogy felhasználói fiókjára arra illetéktelen, nem jogosult harmadik személy ne léphessen be A Felhasználó továbbá köteles minden olyan biztonsági eljárást végrehajtani, amely megakadályozza, hogy a felhasználói név és jelszó kitudódhasson. A Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót minden olyan esetben, ha felhasználói fiókját illetéktelen, arra nem jogosult személyek használták. A Felhasználó felelős az esetleges károkért, amelyek a Felhasználó kötelezettségeinek megsértése során a Szolgáltató, más Felhasználók vagy harmadik személyek terhére keletkeztek.
 6. Felhasználó - eladó felel a hirdetés időszerűségéért, és annak valós tartalmáért, amennyiben a hirdetés tartalma nem valós vagy a hirdetés nem időszerű, a felhasználó-eladó köteles az ilyen hirdetés haladéktalanul kitörölni.

VII. Hirdetések feltöltése

 1. A "Hirdetés feltöltése" részleg a felső listán egy egyszerű formája a hirdetések feltöltésének. A formanyomtatvány valamennyi kötelezően kitöltendő cikkelyét ki kell megfelelően tölteni (mindazokat, amelyek ezzel a grafikai szimbólummal vannak megjelölve: *).
 2. A feltöltött hirdetéseket ellenőrizheti az üzemeltető, annak érdekében, hogy be legyenek tartva a megegyezett Hirdetési Feltételek. A Szolgáltató jogosult az olyan hirdetéseket kitörölni, amelyek nincsenek összhangban az SZK idevonatkozó törvényeivel, ellentétesek a jó erkölccsel, vagy bármi egyéb ok folytán nem alkalmasak a közlésre. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban fenntartja azt a jogát, hogy az olyan Felhasználóknak, amelyek nem tartják be a törvényeket, vagy megsértik a jó erkölcsöt, megakadályozza a portálra való bejelentkezést. A Szolgáltatónak jogában áll a hirdetéseket átcsoportosítani, olyan kategóriába sorolni, amely jobban megfelel a hirdetés jellegének, tartalmának anélkül, hogy ezt közölné a Felhasználóval. Az olyan hirdetéseket, beleértve a fizetett reklámokat is, amelyek a megyegezett Hirdetési feltételekben megszabottakal ellentétben állnak, a Szolgáltató megváltoztathatja, vagy kitörölheti, anélkül, hogy ezt közölné a Felhasználóval. Abban az esetben, ha a Felhasználó hirdetése a Feltételek megsértése okán törlődött, a Felhasználó magatartása a Feltételekben megszabottak megsértéseként értendő, és az ilyen esetben a Szolgáltatás teljes terjedelmében azonnal megszűnik.  
 3. A Felhasználó - eladó a termékekkel kapcsolatosan kizárólag csak anonym módon (vagyis speciális jelvények, logók nélkül), tölthet fel fotókat és leírásokat, hogy mint eladót ne lehessen azonosítani. Ha a Felhasználó-eladó megsérti ezt a kötelezettségvállalást, abban az esetben köteles megtéríteni a Szolgáltató kárát.

VIII. A Felhasználói fiók megszüntetése

 1. A Felhasználó belelegyezik abba, hogy a Szolgáltató a Feltételekben megszabottakkal összhangban bármikor - előzetes figyelmeztetés nélkül is- jogosult megszüntetni a felhasználói fiókot. A Szolgáltató így jráhat el legfőképpen abban az esetben, ha a Szolgáltató megsérti a SZK és az EÚ idevonatkozó törvényeit és vagy előírásait, de megszüntethető a felhasználói fiók a felhasználó saját kérésére is, amennyiben ezen szándékát a Felhasználó közvetlenül a saját profiljába közli.
 2. A Szolgáltatónak jogában áll bármikor megtiltani a Felhasználó Weboldalra való belépését, vagy kitörölni a Felhasználó által feltöltött tartalmat, vagy megszüntetni a Felhasználói fiókot abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Szolgáltató vagy más Felhasználó érdekeit, vagy a Feltételekben megszabottakkal ellentétesen cselekszik.  

IX. Kártérítési felelősség

 1. A Felhasználó tisztában van azzal, hogy a Weboldal szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre használja. A Szolgáltató nem felel a Felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéért a Szolgáltatások igénybevétele során.  
 2. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen kártérítési kötelezettséggel az olyan károkra vonatkozóan, amelyeket a Felhasználók vagy egyéb harmadik személyek a Weboldal Szolgáltatásainak igénybevétele során közvetlenül , közvetve vagy véletlenül okoztak.
 3. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen kártérítési kötelezettséggel az olyan károkra vonatkozóan sem, amelyek akkor keletkeznének, ha a Felhasználók vagy bármely egyéb harmadik személyek közvetlenül vagy közvetve azzal kapcsolatosan követnének el, hogy a Weboldal Szolgáltatásit nem vehették igénybe.
 4. A Weboldal üzemeltetője nem felel a hirdetések tartalmáért, fotóiért, szövegeiért.  
 5. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldal folyamatos, hibátlan és biztonságos működését. Jogában áll ugyanakkor bármikor megszüntetni a Weboldal működését előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül is.  
 6. A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amely a Felhasználó terhére keletkezne a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során, vagy a Weboldal hibás működési üzemzavara esetén, és ha az esetleges kárt egy másik felhasználó tevékenysége okozná, vagy bármely egyéb okból kifolyólag keletkezne.

X. Szavatosság és panaszeljárási rend

 1. A Szolgáltató felel azért, hogy a Weboldal fizetett szolgáltatásai rendben és időben megvalósuljanak. Abban az esetben ha a fizetett szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen hiba történne, azt a Szolgáltató köteles haladéktalanul elhárítani.  
 2. Amennyiben a Felhasználó panasszal élne, ezt elektronikus úton, írásban teheti meg a Szolgáltató hivatalos email-címén: bangobela76@gmail.com.
 3. A Panasznak tarlamaznia kell a panasz okának konkrét leírását.  
 4. A Weboldal Szolgáltatója köteles kivizsgálni valamennyi panasz esetet, és ha megalapozottnak bizonyul a panasz, akkor a Szolgáltató köteles megfelelő lépéseket tenni az ügy helyreállításának érdekében.
 5. A Szolgáltató köteles nyilatkozni a Felhasználó által benyújtott panasz ügyében, közölni álláspontját a Felhasználóval a panasszal kapcsolatosan, és haladéktalanul értesíteni - legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül - a panasz orvsolásával kapcsolatosan tervezett lépéseiről.  

XV. Záró rendelkezések

 1. A Weboldal Hirdetési Feltételei a hirdetés közlésének napján lépnek érvénybe. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó nem fogyasztó, a Feltételekben nem megszabott egyéb jogi kérdésekben a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó tételei alapján kell eljárni.  
 2. A Szolgáltatónak a Felhasználó előzetes figylemeztetése és annak beleegyezése nélkül is jogában áll a Weboldal szolgáltatásain bármikor változtatni, újítani vagy bárhogyan módosítani, amennyiben ezen változtások nem sértik a Felhasználó jogait.  
 3. A Szolgáltatónak technikai okok, jogszabályozási változások, a szolgáltatások szűkítése, bővítése vagy saját igényei okán jogában áll a Feltételeken bármikor változtatni. Abban az esetben, ha a Feltételek megváltoznak, a Szolgáltató tisztában van azzal, hogy mindig a Feltételek legutóbbi hatályban lévő verziója van érvényben. A Felhasználónak jogában áll azonnal tudomást szereznie a Feltételekben történt változásokról. Amennyiben a Felhasználó értesült a Feltételekben bekövetkezett változásokról, és továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatásokat, egyben feltétel nélküli egyetértését fejezi ki a változásokkal kapcsolatosan.  

Párkány, 2019.10.1.